Regulamin

 

Niniejszy tekst przeznaczony jest dla potencjalnych klientów Biura. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Każda transakcja wymaga indywidualnego przygotowania.

OGÓLNE WARUNKI POŚREDNICTWA W KUPNIE - SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

1 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami opiera się na Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami, Kodeksie Cywilnym oraz na Kodeksie Etyki i Standardach Zawodowych opracowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
2 Główną naszą zasadą jest dobro klienta i działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3 WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI 2 % BRUTTO POBIERAMY OD SPRZEDAJĄCEGO I OD KUPUJĄCEGO.
4 Ponieważ pobieramy wynagrodzenie od obu stron transakcji, staramy się działać z korzyścią dla obu stron.
- Nigdy nie zatajamy znanych nam faktów związanych z nieruchomością, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za wady ukryte nieruchomości.
- Przestrzegamy tajemnicy zawodowej w stosunku do osób trzecich, obejmującej wszystko, czego dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem pośrednictwa.
- Nigdy i nikomu nie ujawniamy danych osobowych naszych klientów. Dane osobowe klientów nie są w żaden sposób przetwarzane i udostępniane. Dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu przeprowadzenia transakcji oraz do wystawiania rachunków za wykonane usługi.
5 Sporządzamy umowy przedwstępne kupna - sprzedaży nieruchomości.
6 Organizujemy podpisanie umowy notarialnej przenoszącej własność w terminie uzgodnionym ze stronami.
7 Uczestniczymy w rozliczaniu transakcji w sposób najbezpieczniejszy i najwygodniejszy dla klientów.
8 Oferty sprzedaży i kupna nieruchomości publikujemy na własnej stronie internetowej, a także we wszystkich ważniejszych portalach ogłoszeniowych. Ponadto nasze oferty regularnie i systematycznie publikujemy w prasie lokalnej i regionalnej. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną informacje przesyłane tą drogą są traktowane jako oferta Biura, co powoduje powstanie obowiązku uiszczenia opłat związanych z finalizacją transakcji kupna-sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości.

WARUNKI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - UMOWA ZE SPRZEDAJĄCYM

1 Umowę o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, zawieramy wyłącznie w formie pisemnej w Biurze, na życzenie Zamawiającego w miejscu sprzedawanej nieruchomości lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub faksu.
2 Umowę zawieramy z właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości ewentualnie z jego uprawnionym notarialnie pełnomocnikiem na podstawie jego dowodu tożsamości i dokumentów dotyczących oferowanej do sprzedaży nieruchomości.
3 Umowa jednoznacznie określa przedmiot, adres, cenę i warunki sprzedaży nieruchomości.
4 Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Pośrednik ma obowiązek zmierzać do zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, przy czym nie ma on mocy sprawczej zawarcia umowy przeniesienia własności.
5 Zamawiający zobowiązuje się powiadamiać Pośrednika o wszelkich zmianach dotyczących sprzedawanej nieruchomości, a szczególnie ceny sprzedaży.
6 Zamawiający w Umowie o pośrednictwo udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed właściwym Wydziałem Ksiąg Wieczystych, organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi z żądaniem wydania dokumentów lub udzielenia informacji niezbędnych do wywiązania się z podpisanej Umowy.
7 Umowę o pośrednictwo zawieramy w dwóch formach: na zasadzie wyłączności i bez wyłączności.
        UMOWA NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI
- Zapewnia Pośrednikowi zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia nawet wówczas, jeśli nieruchomość zostałaby sprzedana bez pomocy Pośrednika, pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi w okresie objętym Umową, jak również po tym okresie, jeżeli sprzedaż nastąpiła osobie, której adres obiektu przekazano najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy.
- Umowę na zasadzie wyłączności zawiera się tylko na czas określony, standardowo na okres jednego roku od daty podpisania. Ponieważ jest to umowa terminowa może być rozwiązana tylko z przyczyn losowych, za które strony nie ponoszą winy.
- Wypowiedzenie umowy w okresie jej obowiązywania następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, podczas gdy nie zaistniały przesłanki opisane wyżej, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Pośrednika.
- Umowa na zasadzie wyłączności zobowiązuje Pośrednika do czynnego i otwartego promowania takiej oferty oraz ponoszenia ryzyka większych kosztów reklamy celem realizacji zlecenia.
        UMOWA BEZ WYŁĄCZNOŚCI
- Zapewnia Pośrednikowi zapłatę uzgodnionego wynagrodzenia tylko wówczas, jeżeli przedstawiony zostanie przez Pośrednika klient, który wyrazi gotowość nabycia nieruchomości za cenę ofertową, a Zamawiający bez wcześniejszego powiadomienia Pośrednika zrezygnuje ze sprzedaży lub zmieni warunki cenowe uniemożliwiając zakup nieruchomości przez klienta za podaną pierwotnie cenę ofertową, lub też gdy Zamawiający dokona transakcji w okresie sześciu miesięcy od wygaśnięcia umowy pośrednictwa z osobą [lub członkiem jej rodziny], która zapoznała się z jego ofertą w okresie jej obowiązywania w wyniku działań podjętych przez Pośrednika.
- Umowę bez wyłączności zawiera się standardowo na czas nieokreślony.
- Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę pisemnie z wyprzedzeniem jednego miesiąca, podając przyczyny wypowiedzenia umowy i, w przypadku sprzedaży nieruchomości, nazwisko kupującego, jeśli sprzedaż następuje bez udziału Pośrednika.
- Przy zgłoszeniu nieruchomości Zamawiający przedstawia nieruchomość oraz posiadane dokumenty dotyczące tej nieruchomości i informuje o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na ocenę tej nieruchomości. Informacje te są tylko do wiadomości Biura i bez zgody Zamawiającego nie są nikomu udostępniane.
- W miarę potrzeby przeprowadzamy szczegółowe oględziny oraz wykonujemy dokumentację fotograficzną dla celów reklamowych.
- W przypadku braku wymaganych dokumentów pomagamy Zamawiającemu w ich załatwieniu lub na wyraźną prośbę Zamawiającego załatwiamy te dokumenty na koszt Zamawiającego.
- Przeprowadzamy wycenę rynkową nieruchomości zgłoszonych do sprzedaży na podstawie wieloletniego doświadczenia i znajomości miejscowego rynku.

WARUNKI POŚREDNICTWA W KUPNIE NIERUCHOMOŚCI - UMOWA Z KUPUJĄCYM

1 Umowę o pośrednictwo sporządzamy zawsze w formie pisemnej w siedzibie Biura na podstawie dokumentu tożsamości.
2 Umowa precyzuje oferowaną nieruchomość.
3 W żadnym wypadku umowa o pośrednictwo nie zobowiązuje do kupna oferowanej nieruchomości.
4 Zamawiający w umowie zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnione wynagrodzenie za pośrednictwo.
5 Po sprecyzowaniu oferty i podpisaniu umowy przedstawiamy Zamawiającemu dokumentację nieruchomości i organizujemy oględziny.
6 Udzielamy wszelkich znanych nam informacji dotyczących oferowanej nieruchomości, za wyjątkiem danych osobowych właścicieli.
7 Nabywca przed podjęciem decyzji kupna ma prawo samodzielnie sprawdzić dokumenty i stan techniczno-użytkowy oferowanej nieruchomości oraz żądać wszelkich wyjaśnień.

WYSYŁKA OFERT HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1 Oferta wysyłana przez przedsiębiorcę na adres e-mailowy Zamawiającego stanowi informację handlową, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w skrócie „usde”). Pojęcie informacji handlowej definiuje art. 2 pkt 2 usde, jest to „każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej wolny zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach".

 

2 Zgodnie z art 10 pkt 2 usde "informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny."

Copyrights © HB Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.